Husorden for Ejerforeningen Grönings Have Ejerforeningen Grönings Have er et minisamfund, som omfatter både ejerboliger, andelsboliger og almene lejeboliger, hvor mange mennesker bor tæt sammen og er fælles om mange ting. For at skabe et godt bomiljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til deres naboer, og at alle værner om ejerforeningens fællesfaciliteter, trappeopgange, legeplads, grønne områder o.s.v. I husordenen er vedtaget nogle uddybende regler på nogle af de områder, hvor man skal huske at vise hensyn. Husordenen kan ændres på ejerforeningens generalforsamling. Det skaber tryghed og tilfredshed, når alle anerkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Og udgifter til vedligeholdelse og huslejen kan holdes nede, hvis alle hjælper med til at holde bebyggelsen og de grønne områder i pæn stand.

For English, bottom of the page.

 

1. Ved benyttelse af radio, fjernsyn, CD-afspiller, båndoptager eller musikinstrumenter skal man tage hensyn til sine naboer. Ved opstilling eller opsætning af højtalere skal man huske, at lyden forplanter sig gennem væggen til de øvrige beboere.

2. Støjende adfærd bør begrænses og helt undgås efter kl. 22.00. I særlige tilfælde ved fester og lignende bør man orientere sine medbeboere ved opslag i opgangen.

3. Brug af støjende værktøj er tilladt mellem kl. 9.00 og kl. 19.00 på hverdage. I weekend og på helligdage mellem kl. 10 og 16.

4. Gårdanlægget er til fælles afbenyttelse, og man bør derfor vise hensyn til sine medbeboere. Støjende adfærd, boldspil, anvendelse af skateboard eller tilsvarende er ikke tilladt i gården. Der henvises i stedet til nærliggende boldbaner og anlæg.

5. Ved brug af fællesarealerne rydder den enkelte op efter sig og efterlader området i samme stand som før brugen. Legetøj m.v. bør ikke ligge frit, når det ikke længere anvendes.

6. Hvis der sker skade på ejendommen, skal den pågældende lejer/ejer, der har ansvaret for skaden, straks anmelde dette til administrationen/varmemesteren.

7. Hoved- og kælderdøre skal holdes lukkede og låste. Altaner og terasser må ikke bruges som pul-terrum og til opbevaring.

8. Det er ikke tilladt at opsætte radio- og fjernsynsantenner, faste markiser m.v. på altaner og terrasser. Dog er det tilladt at opsætte en særlig type læsejl på altanerne. Information om købssted og retningslinjer for opsætning af læsejl kan rekvireres på ejendomskontoret. Radio- og fjernsynsantenner må kun anbringes efter forudgående aftale med administrationen og på nærmere fastsatte betingelser.

9. Cykler placeres i cykelstativer eller i kælderen. Barne- og klapvogne placeres i barnevognsrum i kælderen.

10. På grund af rottefaren er det ikke tilladt at udlægge foder til fugle eller katte på ejendommens fællesareal.

11. Affald skal sorteres og behandles efter anvisning. Affald må ikke henkastes uden for de opsatte containere.

12. Det er tilladt at holde hund eller kat. Dyret skal registreres hos ejerforeningens ejendomskontor. Der må ikke holdes hunde, som er forbudt efter den til enhver tid gældende hunde lov med ændringer. Der må desuden ikke holdes dyrearter og andre dyr, som er forbudt efter den til enhver tid gældende dyreværnslov med ændringer og tilhørende bekendtgørelser. For tilladelse til at holde hund eller kat gælder følgende tillæg til husordenen:

a. Der må holdes 1 hund eller 2 inde katte pr. husstand.

b. Ejeren af husdyr er pligtig til at erstatte skader, dyret eventuelt forvolder.

c. Hunde skal bære hundetegn (navn, adresse og telefonnummer) i bebyggelsen og katte skal være øremærkede eller tilsvarende, således at de kan identificeres, og deres ejer kontaktes.

d. Hunde skal være forsikrede.

e. Hunden/katten skal holdes i snor i bebyggelsens område.

f. Et husdyr må på ingen måde forstyrre beboerne med vedvarende larm.

g. Efterladenskaber fra husdyr på bebyggelsens område, herunder fortove, skal fjernes omgående af dyrets ejer/ledsager.

h. Konstateres det, at ovennævnte regler overtrædes, vil tilladelsen blive inddraget, og husdyret skal omgående fjernes fra bebyggelsens område.

13. Der må anvendes grill på altaner og terrasser, hvis der tages hensyn til med beboerne.

14. Trappeopgange med tilhørende forrum må ikke anvendes til henstilling af effekter af nogen art, cykler, barne-vogne, legetøj m.v. eller til oplagring af varer og affald. Dette er et krav fra bygnings- og brandmyndigheder. Henstillede effekter fjernes og bortskaffes uden ansvar.

Vedtaget på generalforsamling den 18. april 2012 og revideret den 19. april 2012 i henhold til beslutning truffet på generalforsamlingen den 18. april 2012 omkring punkt 12 & 14.

Senest er revideret på generalforsamling 24/4- 14, hvad angår pkt.7, 8 og 13.

 

 

House rules for the Gröning's Garden Homeowners Association. Gröning's Garden is a small community which includes owner-occupied housing, cooperative housing and public rental housing, where many people live close together and share many things. To create a good living environment, it's important that all show respect towards their neighbors, and that all take care of the homeowners association's shared facilities, stairwells, playgrounds, green areas, among others. Within these house rules, we've further explained some areas where extra consideration should be taken into. The House Rules can be changed at the association's general meetings. The purpose of these rules is to create security and satisfaction, with everyone recognizing the need to take care of each other. Additionally, maintenance costs and rent can be kept down if everyone helps in keeping the buildings and the green areas in good condition.

 

1. Regarding the use of radio, television, CD player, tape recorder or musical instruments, you must take your neighbors into consideration. When installing or setting up speakers, please remember that sound reverberates through the walls to the other residents.

2. Noise should be limited and completely avoided after 22:00. In special occasions such as parties, you should inform your fellow residents on notice boards by the entryway.

3. The use of noisy equipment is permitted between the hours of 09:00 and 19:00 during weekdays. On weekends and public holidays, between the hours of 10:00 and 16:00.

4. The yard area is for shared use, so please keep your fellow residents in mind. Extreme noise, loud ball games and the use of skateboards and such are not allowed in the yard. Please use the nearby playing fields instead.

5. Please clean up after yourselves, after using shared and public areas. Leave the area in the same condition before use. Toys not in use should be put away.

6. If property gets damaged, the tenant/owner who is responsible for the damage, must immediately report this to administration or the caretaker.

7. Main doors and basement doors should be kept closed and locked at all times. Balconies and terraces may not be used for storage.

8. Seting up radio and television antennae, fixed awnings, etc., on balconies and terraces is not allowed. However, it is permitted to set up a special type of windbreaker on balcony railings. Information about the place of purchase and guidelines for setting up windbreakers are available at the property office. Radio and television antennae may only be setup after prior arrangement with administration and under specific conditions.

9. Bicycles may only be placed on bike racks or in the basement. Prams and strollers have a designated storage room in the basement.

10. Because of the threat of rodents, feeding birds or cats on property areas is not allowed.

11. Waste must be sorted according to instructions. Waste may only be disposed of inside designated and marked containers.

12. Domesticated cats and dogs are allowed. However, the pet must be registered with the association's administration office. Applicable laws, rules and regulations are in effect, regarding specific types of dogs and other animals that may or may not be allowed. Additionally, please adhere to the following guidelines regarding ownership of a dog or cat:

a. There is a maximum of either 1 dog or 2 indoor cats per household.

b. The owner of the pet(s) is liable for any property damaged incurred by the pet(s).

c. Dogs must wear dog tags (with imprinted name, address and telephone number) and cats must be earmarked or similar, so that they and their owners can be identified.

d. Dogs must be insured.

e. The dog or cat must be held on a leash whenever outside on the public areas.

f. Pets should in no way disturb residents with persistent noise.

g. Pet owners and companions are responsible for immediately removing waste left by their pets.

h. If any of the rules above are violated, the pet's license will be revoked and the pet must immediately be removed from the common areas.

13. Grills are allowed on balconies and terraces, as long as other residents are also taken into account.

14. Stairwells may not be used as temporary or permanent storage for all types of equipment, bicycles, baby carriages, toys, etc., or for storage for goods and waste. This is a requirement from building code and fire authorities. Items found to be in violation of this rule will be immediately removed without liability.